al contingut a la navegació Informació de contacte

PLA PER AL FINANÇAMENT D'INVERSIONS EN MATÈRIA DE SALUT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITATS 2020, 2021 I 2022

La Junta de Govern número 32/2021, en sessió de caràcter ordinari de 4 d'octubre de 2021, donant compliment al que s'estableix al punt setè.5 del Pla per al finançament d'inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020, 2021 i 2022, per als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori, aprovat pel Ple de la Diputació núm. 7/2020 de 17 de setembre de 2020 i posteriorment modificats els terminis de resolució i notificació de l'esmentat Pla pel Ple de la Diputació núm. 7/2021 de 15 de juliol de 2021 i publicat al Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida núm. 148 de data 3 d'agost de 2021, per unanimitat dels assistents acorda atorgar una subvenció per import de 25.607,16€, per tal de canviar i millorar el sistema de potabilització de l'aigua de boca de Montoliu de Lleida.

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida, en sessió ordinària núm. 23/2020 de 14 de setembre de 2020, va acordar atorgar les subvencions del Pla de Dinamització Local 2019, en la que s'hi incloïa l'obra "Redacció del Pla de Millora Urbana de la urbanització l'Abella de Montoliu de Lleida" per un import de 31.771,46€.