al contingut a la navegació Informació de contacte

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA FISCAL BONIFICACIÓ IBI

Acord del Ple de data 29 de novembre de 2021 de l'Ajuntament de Montoliu de Lleida pel qual s'aprova definitivament la modificació d’ordenances fiscals, per a l’exercici 2022. L’aprovació inicial de les ordenances fiscals, fou publicada en el BOP núm.324 de data 3 de desembre de 2021,
Atés que, durant l’exposició publica no s’han presentat al·legacions al respecte, es procedeix a continuar la tramitació de l’expedient d’acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

El text definitiu modificat es el que tot seguit es detalla;
Ordenança Fiscal núm. 1 Bonificació IBI
Art. 5 .- de l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’impost de Béns Immobles. Caldrà incorporar el punt 5.3 titulat bonificació per instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia provenint del sol.
“...5.3- Els subjectes passius que, en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provenint del sol, sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual o en les ordenances municipals, tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble del 25 per cent.
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
- Els bens immobles han d’estar destinats a habitatge.
Amb la sol·licitud caldrà ajuntar la següent documentació:
- Certificat de l’Ajuntament que autoritza la instal·lació, o la pertinent llicència d’obres.
- Les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica han d’aportar certificat de la potència elèctrica contractada i certificat de la potència elèctrica de la instal·lació.
- Les instal·lacions per a la producció de calor han d’incloure col·lectors que disposin acreditació de l’homologació per l’Administració competent.
La bonificació s’atorgarà per un període màxim de 4 anys des de la data de la instal·lació.”
Ordenança Fiscal núm.5 reguladora de la taxa de Clavegueram
Art. 5 Quota tributaria A. Per habitatge .- Per clavegueram 45€.
Ordenança Fiscal núm. 13 Reguladora del Subministre de l’aigua.
Art.6 Quota tributaria Tarifa primera Habitatges per cada m³ consumit …… 0,7€/m3
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació d’acord amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.