al contingut a la navegació Informació de contacte

ANUNCI DE COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE L'IAE 2021

Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021

ANUNCI DE COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE L’IAE 2021

En relació als rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l’any 2021, i
quan es tracti de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptadora dels quals correspon a
l’Administració Tributària de l’Estat, es comunica el següent:

TERMINI PER A EFECTUAR L’INGRÉS
Del 16 de setembre fins al 22 de novembre de 2021 (Resolució de 8 de juny de 2021 del
Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària).

LLOC DE PAGAMENT
Quotes nacionals.

A través de les Entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d’Estalvis i Cooperatives de
crèdit) en les quals no es necessari que l’obligat al pagament disposi de compte oberta.

Quotes provincials.

A través de les Entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d’Estalvis i Cooperatives de
crèdit) en les quals no es necessari que l’obligat al pagament disposi de compte oberta.
Els ingressos es podran efectuar en l’horari d’atenció al públic d’aquestes Entitats.
Així mateix, el pagament de les quotes nacionals i provincials podra realitzar- se
mitjançant càrrec en compte per Internet, a l’adreça www.agenciatributaria.es, a l’opció: Sede
Electrónica. Trámites Destacados Pagar ajornar i consultar deutes. Per fer el pagament
mitjançant Internet serà necessari disposar d’un sistema de signatura electrònica dels admesos
per l’ Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, si no es satisfà el deute, determinarà l’inici
del període executiu i la meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs d’acord amb el que
disposa l’article 26 i 28 de la Llei General Tributària.