al contingut a la navegació Informació de contacte

Totes les ajudes

Consulta aquí tota la informació necessària, així com els motius per impulsar-les i els objectius que es pretenen aconseguir amb cada una d'elles.

PLA RE-HABITA

La finalitat d'aquest Pla és el de lluitar contra el despoblament municipal, i afavorir la rehabilitació del casc urbà més antic del municipi, així com l’atracció de noves famílies per tal d’incrementar la població.

Els propietaris dels habitatges l'ús principal dels quals, sigui residencial, tenen el deure de conservar-los i rehabilitar-los de manera que, sempre estiguin en condicions d’ús efectiu i adequat. Amb la realització d’aquest deure, es contribueix a garantir la seguretat dels vianants de la via pública, així com es dóna una bona imatge del municipi, i manté viu l’interès pels inicis històrics del mateix.

Per aquest motiu, l’ajuntament de Montoliu de Lleida, concedeix una línia de subvencions adreçades als particulars que fomentin iniciatives que tinguin per objecte la rehabilitació dels habitatges antics del municipi, potenciant que, la rehabilitació impliqui que els edificis quedin habitats, contribuint així al despoblament.

Aquest ajuts son compatibles i acumulables amb altres línies de subvencions gestionades per altres administracions titulars d’aquests competències.

S'entendrà per actuacions subvencionables, aquelles que hagin obtingut llicència d'obres o s'hagin fet la petició de la pertinent llicència d'obres entre l'1 de gener i el 31 de desembre i que tinguin per objecte:
1. Rehabilitació de façanes completes.
2. Actuacions destinades a garantir l'estanquitat de la coberta.
3. Actuacions destinades a resoldre problemes estructurals, substitució de forjats interiors, millora de funcionament i accessibilitat.
4. Actuacions que fomentin la millora en el consum energètic, sempre que aquesta actuació es faci conjuntament amb alguna actuació prevista en els punts anteriors, de quantia igual o superior.

Els immobles destinats a habitatge objecte de l'ajut han de tenir una antiguitat mínima de 45 anys.

Consulta aquí les bases reguladores del Pla-Rehabita 2023.

TERMINI SOL·LICITUD: Durant tot el 2023 (OBERT).

LES SOL·LICITUDS ES PODEN PRESENTAR DE MANERA TELEMÀTICA A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA PRESENTANT UNA INSTÀNCIA GENERAL O DE MANERA PRESENCIAL A LES OFICINES DE L'AJUNTAMENT.

IMPULS EMPRENEDORIA LOCAL

La finalitat d'aquesta ajuda és la creació d'activitat econòmica i d'ocupació al municipi de Montoliu de Lleida mitjançant el foment de l'emprenedoria.

L'objecte de l'ajut és subvencionar les quotes satisfetes a la seguretat social en el règim especial de treballadors autònoms (RETA), incloent-hi l'agrari per compte propi.

L'ajuda va destinada a subvencionar les persones residents a Montoliu de Lleida que es donin d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la seguretat social, incloent-hi l'agrari per compte propi.

Consulta aquí les bases reguladores de les ajudes Impuls Emprenedoria Local 2023.

TERMINI SOL·LICITUD: Durant tot el 2023 (OBERT)

LES SOL·LICITUDS ES PODEN PRESENTAR DE MANERA TELEMÀTICA A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA PRESENTANT UNA INSTÀNCIA GENERAL O DE MANERA PRESENCIAL A LES OFICINES DE L'AJUNTAMENT.